Novell Messenger

Novell Messenger

Novell, Inc. – Shareware

Tổng quan

Novell Messenger là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Novell, Inc..

Phiên bản mới nhất của Novell Messenger hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/03/2011.

Novell Messenger đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Novell Messenger Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Novell Messenger!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.